Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | Formalusis profesinis mokymas Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | Formalusis profesinis mokymas

Formalusis profesinis mokymas

 

Profesinį mokymą reglamentuoja LR profesinio mokymo įstatymas Nr. VIII-450, 2018-02-01 aktuali redakcija.  Profesinis mokymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas profesinio mokymo programas ar jų modulius.

 

Mokomas asmuo įgyja kvalifikaciją (arba jos dalį), atitinkančią profesinį standartą, ar ją tobulina, keičia arba įgyja kompetenciją, reikalingą įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti.

 

Profesinio mokymo sistema apima: pirminį profesinį, tęstinį profesinį mokymą ir profesinį orientavimą.

 

Pirminis profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, kurie mokėsi pagal specialiojo ugdymo programas.

 

Specialiųjų poreikių mokiniams, siekiantiems įgyti pirmąją kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka skiriamas maitinimas.

 

Verkių mokykloje-daugiafunkciame centre vykdoma Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinė profesinio mokymo programa.

 

Programos valstybinis kodas: M22021402

 

Suteikiama kvalifikacija: dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas

 

Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: II

 

Lietuvos kvalifikacijų lygis: II

 

Programos trukmė: 3 metai

 

Programos apimtis kreditais: 170

 

Būtinas minimalus išsilavinimas: pradinis

 

Programa skirta specialiųjų poreikių asmenims, turintiems ne mažiau nei 14 metų

Stojantieji, prisijungę prie bendrojo priėmimo informacinės sistemos (BPIS), užpildo sistemoje pateiktą prašymo formą. https://profesinis.lamabpo.lt

 

Programos struktūra. Privalomųjų profesinio mokymo modulių sąrašas

 

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkaraštis