Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | Teikiamos paslaugos mokiniams Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | Teikiamos paslaugos mokiniams

Teikiamos paslaugos mokiniams

Apgyvendinimas

         Vilniaus Verkių mokyklos – daugiafunkcio centro bendrabutyje darbo dienomis nemokamai apgyvendinami Mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai iš Vilniaus bei kitų Lietuvos rajonų.

         Mokiniams, gyvenantiems bendrabutyje, skiriamas 4 kartų per dieną nemokamas maitinimas iš valstybės biudžeto.

         Vilniaus mieste gyvenantys mokiniai priimami į bendrabutį, jeigu:

    1. tėvai dirba pamaininį darbą (pateikus pažymą iš darbovietės);
    2. tėvai turi neįgalumą (pateikus neįgalumo pažymėjimą);
    3. vaikai patiriantys socialinę atskirtį, iš socialinės rizikos grupės šeimų, neturintys patenkinamų sąlygų ugdytis namuose (Vaiko teisių apsaugos skyriaus, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus, atvejo vadybininko teikimu);
    4. mokiniai, dėl turimų sutrikimų, neturintys galimybės atvykti ar būti pavežami kiekvieną dieną į mokyklą;
    5. mokiniai, kurių šeimose po nelaimingų atsitikimų susiklostė sunkios gyvenimo sąlygos (seniūnijos teikimu).

Maitinimas

 

Dėl mokinių maitinimo tvarkos nustatymo
nuo 2021-11-01


SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS
2021–2022 MOKSLO METAIS


Naujovės:

 • Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).
 • Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.
 • Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.

Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021–2022 mokslo metais galima teikti nuo liepos 1 d.

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:

 • nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
 • parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite čia: APIE PARAMĄ

 • Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašom kreiptis:
  dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545.
 • dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokyklose – į mokyklų administracijas.

Pavėžėjimas

         Mokinių pavėžėjimas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Švietimo įstatymu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-09-11 sprendimu Nr. 1-224 patvirtintu Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu.

         Pavėžėjimo išlaidos kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto.

         Pavėžėjimas organizuojamas Mokykloje-daugiafunkciame centre mokiniams besimokantiems pagal priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas.

         Tėvai (globėjai, rūpintojai) norintys kad jų vaikai (globotiniai) būtų vežami į/iš Mokyklą-daugiafunkcį centrą turi pateikti direktoriui prašymą dėl pavėžėjimo organizavimo (elektroninė arba word dokumento forma). Prašymą reikia pateikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d.. Pateiktų vėliau nurodyto termino prašymų pavėžėjimo organizavimas gali užtrukti ilgiau.

         Dėl elektroninės formos kreiptis pas direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams (tel. +370 614 29062). (Word dokumento forma čia).

          Vaikai į/iš Mokyklą-daugiafunkcį centrą vežami mokykliniais autobusais ir autobusais pavėžėjimo paslaugas teikiančių teikėjų, su kuriais būna pasirašyta pavėžėjimo paslaugų sutartis.

         Savivaldybė kompensuoja kelionės išlaidas kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems 9-12 klasių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas ir darbo dienomis važiuoja į Mokyklą-daugiafunkcį centrą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu. Tėvai (globėjai, rūpintojai) Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriui ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. teikia prašymą dėl važiavimo išlaidų kompensavimo (prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo). Kartu pridedama pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

         Važiavimo išlaidos kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto.

         Atmintinė tėveliams ir mokytojams dėl vaikų pavėžėjimo.