Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | Neformalusis vaikų švietimas Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | Neformalusis vaikų švietimas

Neformalusis vaikų švietimas

         Neformalusis vaikų švietimas Vilniaus Verkių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija), Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 05 d. įsakymo Nr. V-1214 redakcija), Švietimo įstatymu, Bendraisiais ugdymo planais, kitais teisės aktais.         

         Neformalusis vaikų švietimas Mokykloje-daugiafunkciame centre yra formalųjį švietimą papildantis ugdymas.

         Neformalaus švietimo tikslas – plėtoti mokinių socializacijos galimybes, užtikrinti kryptingą jų ugdymą ir užimtumą po pamokų.

         Mokykla-daugiafunkcis centras sudaro galimybes kiekvienam mokiniui, atsižvelgiant į jo galias, gebėjimus ir poreikius pasirinkti įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. Neformaliojo vaikų švietimo pasiūla yra derinama su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). Veikla yra įvairi ir tenkinanti daugumos mokinių poreikius.

         Neformaliojo švietimo būdu ugdomos šios kompetencijos: asmeninės, edukacinės, socialinės, profesinės.

         Prioritetu laikomos meninės, sveikos gyvensenos ir sveikatos tausojimo, sporto programos.

 

Neformaliojo vaikų švietimo programų (būrelių) tvarkaraštis nuo 2022-03-01 m. m.