Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | Profesinis mokymas Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | Profesinis mokymas

Profesinis mokymas

Centre šiais mokslo metais mokome šių specialybių:

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo programa.

Mokymosi trukmė –3 metai.
Mokymo programa vykdoma kartu su socialinių įgūdžių programa.
Minimalus reikalavimas išsilavinimui – nereglamentuotas (reikalavimų nėra).
Mokiniai mokosi:

 • atlikti tekstilės dirbinių technologines siuvimo operacijas
 • megzti nesudėtingus tekstilės dirbinius
 • nerti nesudėtingus tekstilės dirbinius
 • siuvinėti nesudėtingomis siuvinėjimo technikomis
 • velti nesudėtingomis vilnos vėlimo technikomis
 • marginti dirbinius, naudojant nesudėtingas technologijas
 • atlikti tapybos darbus tekstiliniais dažais
 • rišti ir pinti tekstilės dirbinių elementus
 • atlikti nesudėtingus audimo darbus
 • dekoruoti tekstilės dirbinius
 • gaminti aksesuarus iš tekstilės
 • siūti aplikacijas.

Asmenys, įgiję dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikaciją, galės dirbti pagalbininkais asmenų, vykdančių individualią veiklą, taip pat įmonėse, gaminančiose dailiuosius tekstilės dirbinius.

Siuvėjo-operatoriaus programa.

Mokymosi trukmė –1 metai.
Mokymo programa vykdoma kartu su socialinių įgūdžių programa.
Minimalus reikalavimas išsilavinimui – nereglamentuotas (reikalavimų nėra).

Mokiniai mokosi:

 • dirbti su siuvimo įranga
 • susipažįsta su tekstilinių medžiagų asortimentu
 • paruošti kirpinius ir furnitūrą pagal nurodymus
 • siūti rankinius dygsnius, mašinines siūles
 • siūti darbo drabužių detales pagal nurodymus
 • atlikti smulkiąją gaminio apdailą pagal nurodymus.

Baigę šią specialybę ir įgiję kvalifikaciją, prižiūrimi aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti siuvimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Pagrindiniai ugdymo dokumentai:

Dailiųjų tekslilės dirbinių gamintojo profesinio mokymo planas 2021-2022 m.

Siuvėjo–operatoriaus profesinio mokymo planas 2021-2022 m.

Renginių planas

Mokinių priėmimas

Priimami mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Stojamųjų egzaminų nėra.

Priėmimas vyksta nuo birželio 1 d. internetu, per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą  http://profesinis.lamabpo.lt/

 

Stojant į Centrą, reikalingi šie dokumentai:

 1. Asmens tapatybės dokumentas.
 2.  Medicininė pažyma 086/a.

Pateikiama popierinė pažyma arba informuojama apie elektroninės pažymos buvimą.
Pažyma reikalinga patvirtinti stojančiojo sveikatos būklės atitikimą mokytis pagal pasirinktą profesinio mokymo programą.

 1. Stojantiesiems iki 18 m. – Vaiko sveikatos pažymėjimas 027-1/a.

Informuojama apie elektroninės pažymos buvimą.
Pažyma reikalinga patvirtinti stojančiojo sveikatos būklės atitikimą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.

 1. Pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių.

Pažyma reikalinga siekiant užtikrinti švietimo pagalbos tęstinumą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

 1. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinio skyriaus išduotą išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų, jei stojantysis siekia būti priimtas mokytis pirmumo teise, nes dėl sveikatos būklės negali dirbti pagal įgytą kvalifikaciją.
  Išvada reikalinga siekiant tinkamai organizuoti praktinį profesinį mokymą, atsižvelgiant į stojančiojo sveikatos būklę.
 2. Mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų kopijos.

Pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimą arba brandos atestatą.
Padaroma dokumento skaitmeninė kopija, reikalinga mokymosi pasiekimų įvertinimo rezultatų vidurkiui apskaičiuoti skiriant stipendiją.

 1. 2 nuotraukos (3×4) mokinio pažymėjimui. Nuotraukos skirtos mokinio ir bendrabučio gyventojo pažymėjimams išduoti.
 2. Našlaičiams – tėvų mirties liudijimas (tik parodyti).
 3. Pageidaujantiems bendrabučio – pažyma apie registruotą gyvenamąją vietą.

Apgyvendinimas bendrabutyje

Vilniaus Verkių mokyklos – daugiafunkcio centro bendrabutyje darbo dienomis nemokamai apgyvendinami Mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai iš Vilniaus bei kitų Lietuvos rajonų. Jie pateikia prašymą direktoriui.

Vilniuje gyvenantys mokiniai bendrabutyje gali būti apgyvendinami išimties tvarka. Jie privalo pateikti raštišką prašymą direktoriui bei nurodyti svarbias priežastis, dėl kurių negali gyventi namie (sunki materialinė padėtis, turi antrinę fizinę negalią, mokiniai iš asocialių šeimų ir pan.).

Bendrabutyje gyvenantys mokiniai aprūpinami būtinu inventoriumi, patalyne, kuri keičiama pagal grafiką.

Už bendrabutį mokiniai nemoka ir gyvena jame iki mokymo programos užbaigimo.

Už sugadintą inventorių mokiniai atlygina žalą nauju inventoriumi arba pinigais.

Mokiniai, gyvenantys bendrabutyje, privalo laikytis bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių, o už jų nesilaikymą mokinys direktoriaus įsakymu gali būti šalinamas iš bendrabučio.

Atostogų laikotarpiu mokiniai bendrabutyje negyvena.

Centro bendrabučio suteikimo ir naudojimosi juo tvarką reglamentuoja Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės.
 

Maitinimas

Bendrabutyje gyvenantiems mokiniams skiriama 4 kartų per dieną nemokamas maitinimas iš valstybės biudžeto – 3,30 EUR;