Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | Bendrasis ugdymas Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | Bendrasis ugdymas

Bendrasis ugdymas

         Į Vilniaus Verkių mokyklą-daugiafunkcį centrą priimami mokiniai iš Vilniaus miesto ir gretimų savivaldybių kuriems nustatyta:

    1. nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas;
    2. kompleksinė negalia, kurios derinyje yra nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas;
    3. nežymus ar vidutinis intelekto sutrikimas ir elgesio ar (ir) emocijų sutrikimai (prieštaraujančio neklusnumo sutrikimas, elgesio sutrikimas (asocialus elgesys) ar (ir) emocijų sutrikimai (nerimo spektro sutrikimas, nuotaikos spektro sutrikimas).

         Prašymai yra teikiami per e. sistemą https://svietimas.vilnius.lt/ pridėjus pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

         Ugdymas Vilniaus Verkių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas vadovaujantis Švietimo įstatymu, Bendraisiais ugdymo planais, kitais teisės aktais.

        

         Mokiniai yra ugdomi pagal:

    1. individualizuotą pradinio ugdymo programą
    2. individualizuotą pagrindinio ugdymo programą
    3. socialinių įgūdžių ugdymo programą

         Mokymo kalbos – lietuvių, rusų ir lenkų.

         Vilniaus Verkių mokykloje-daugiafunkciame centre dirba mokytojai turintys spec. pedagogo kvalifikaciją.

         Klasėje mokosi iki 12 mokinių. Visose klasėse dirba mokytojo padėjėjas.

        

         Po pamokų mokiniai gali dalyvauti šiose neformaliojo vaikų švietimo veiklose.

        

         Mokiniam teikiama švietimo pagalba.

        

         Mokiniai pabaigę 10 klasių arba SĮUP gali lankyti dienos socialinės globos skyrių.

        

         Mokiniams teikiamos paslaugos.