Švietimo pagalba

        Vilniaus Verkių mokykloje-daugiafunkciame centre švietimo pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo pagalbos organizavimą ir teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, pedagoginės psichologinės tarnybos ir Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcinio centro Vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis.

         Švietimo pagalba – tai specialistų vykdoma veikla, leidžianti didinti asmens ugdymo(-si) kokybę, didinanti švietimo veiksmingumą.

         Vilniaus Verkių mokykloje-daugiafunkciame centre mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir auklėtojams teikiama:

    1. Psichologinė pagalba
    2. Socialinė pedagoginė pagalba
    3. Specialioji pedagoginė
    4. Specialioji pagalba

         Vilniaus Verkių mokykloje-daugiafunkciame centre specialiąją pagalbą mokiniams teikia mokytojo padėjėjas.

 

Pagalbos mokiniui specialistų darbo grafikai 2022-2023 m. m.

Pagalbos mokiniui specialistų darbo grafikas tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimui

PAMOKŲ LAIKAS

1. 08.30 - 09.10

2. 09.30 - 10.10

3. 10.30 - 11.10

4. 11.30 - 12.10

5. 12.40 - 13.20

6. 13.50 - 14.30

7. 14.40 - 15.20

8. 15.30 - 16.10

 

 

 

ATOSTOGOS Prasideda Baigiasi
Rudens 2023-10-30 2023-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2023-12-27 2024-01-05
Žiemos 2024-02-19 2024-02-23
Pavasario (Velykų) 2024-04-02 2024-04-05
Vasaros (1 – 4 klasių mokiniams) 2024-06-12 2024-08-30
Vasaros (5 – 10 ir SĮUP klasių mokiniams) 2024-06-27 2024-08-30