Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | Švietimo pagalba Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | Švietimo pagalba

Švietimo pagalba

        Vilniaus Verkių mokykloje-daugiafunkciame centre švietimo pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo pagalbos organizavimą ir teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, pedagoginės psichologinės tarnybos ir Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcinio centro Vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis.

         Švietimo pagalba – tai specialistų vykdoma veikla, leidžianti didinti asmens ugdymo(-si) kokybę, didinanti švietimo veiksmingumą.

         Vilniaus Verkių mokykloje-daugiafunkciame centre mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir auklėtojams teikiama:

    1. Psichologinė pagalba
    2. Socialinė pedagoginė pagalba
    3. Specialioji pedagoginė
    4. Specialioji pagalba

         Vilniaus Verkių mokykloje-daugiafunkciame centre specialiąją pagalbą mokiniams teikia mokytojo padėjėjas.

 

Švietimo pagalbos specialistų darbo grafikai